Rosenlund


Snejbjerg Kro eller Rosenlund???


Skøde på Kirkely, Snejbjerg 3a 1.del og 2. del

Om Kirkely og Rosenlund fra bogen:Snejbjerg Sogn af Johan C. Sulkjær 1927.


- 2. Kirkely, forhen kaldet Snejbjerg Kirkegaard eller Krogaarden. Hvor længe der har været Kro her, er ikke godt at vide. I Kirkebogen nævnes den paatænkte Snejbjerg Kro i 1829. Der har da næppe været Privilegium for Søren Mikkelsens Tid; men Krohold har der været længe før. I Kirkebogen omtales Kroermand Jokum Christiansen 1816, og Landmaaler Hyldgaard daterer en af sine Skrivelser: »Snejbjerg Kro, 30/7 1803.« - Chr. Skiern købte 1787 Gaarden som Selveje fra Møltrup. Han har nok lagt en anden Ejendom, Østergaard, ind under den. 1793 og 95 bortsolgte han en Del Parceller fra Gaarden. De laa spredt omkring i Skifterne (Bymarkerne). Atter i 1798 fik han Tilladelse til Udstykning; han afstod Gaarden til Sønnen, J. Chr. Skiern, der i 1812 solgte den til Poul Hus. Fabricius skriver i Kirkebogen: 25. Okt. (1815) begravedes Aftægtsmand Chr. Jensen Skiern i Lervadskjær, 60 Aar gl. Han var en særdeles hæderlig og forstandig Mand, havde forhen været Kavallerist, siden tjent hos Herskaber, og i senere Tid været Gaardmand i Snejbjerg By i den saakaldte Kirkegaard og en Del Aar Sognekommissionsmedlem . . .« De følgende Ejere var Jokum Christiansen, senere Ejer af Ørnhoved. Peder Andersens Moder var en Datter af ham. Senere, 1818, M. Ramskou; han solgte den 1819 til Jeppe Kolby. Han flyttede senere til Nygaard i Ikast, hvor han blev Forligskommissær, blev nok til sidst Kammerraad. Han blev valgt til Stænderdeputeret , men udmærke de sig ikke meget i den Stilling. I Stændervisen skoses han meget grovkornet, fordi han til Tider kunde tabe Traaden i Talen; han staar da og »brækker op det mest fordømte Sludder« - som der staar i Visen -  samtidig vrikkede han paa en underlig Maade med Kroppen. I øvrigt har han sikkert været en brav Mand. - Søren Mikkelsen og Hustru kom hertil fra Nykirke (i Vejle Amt) 1. Juni 1829. Han handlede som sine Forgængere med Ejendomme, var en Tid Formand i Forstanderskabet, havde meget for og spillede i det hele en stor Rolle i Sognet. Han flyttede Kroen og Købmandshandelen over Landevejen, forpagtede det ud og solgte det omsider. I 1865 afstod han Gaarden til Sønnen, J. P. Michelsen. Søren Michelsen døde 1870, J. P. Michelsen døde 1922. Senere Ejere: Trikotagehandler Chr. Christensen 1906; flere Ejere: Johan Madsen 1908.


32. Snejbjerg Kro (7), bygget af S. Mikkelsen, da den ny Landevej kom i 1856. Den første her var Kroforpagter Jens Severin Schmidt; men i 1862 solgte S. Mikkelsen Kroen til Thomas Gjesten. Han var en dygtig Mand, som befattede sig med Plantning, Landbrug o. s. v. - I sine unge Dage havde han vandret som Kræmmer. Kroen lod han mest Karoline passe, og det var hun god tilt Det var sjældent, der var noget at klage over. Engang ankede dog et Par Gæster over, at der var lidt Grums i Kaffekoppen. »Ja, det er det tykke, der koster Pengene!« sagde Karoline. »Ja, det lader vi staa, og saa siger vi endda saa mange Tak!« sagde Gæsterne og gik uden at betale. Saa indsaa den kloge Krokone, at hendes Visdom denne Gang havde slaaet Klik. - Kun naar der var Marked, kunde Kroen ikke gøre det ud. Saa tog ogsaa de andre Gaarde Del i Punschetilvirkningen og Gæstereringen. Et Sted var man saa »belagt«, at Folkene kun havde Hønsehuset til sig selv. Markedspladsen var lige Vest for Jens Mikkelsens Gaard. Snejbjerg Marked, som var et Foraarsmarked, holdtes første Gang i 1833. Det ophørte, ligesom Markederne i Gjelleruplund og Kollund, i 1877. Til Gengæld fik Herning, som hidtil kun havde haft Majmarked, nu ialt 4 Markeder. Snejbjerg Marked holdtes sidste Gang 16. og 17. April 1877. Første Markedsdag handledes med Heste og Kreaturer, anden Dag med Kram og hjemmegjorte Alenvarer. Begge Markedsdage falholdtes desuden Haandværks- og Trævarer, Havevækster og Husflidsfrembringelser. Snejbjerg Marked var saaledes et ret betydeligt Marked med mange Boder og Telte. Da Krammarkederne bortfaldt over hele Landet fra l. Jan. 1882, svandt Markederne ind i Omraade og tabte ikke lidt af deres gamle Præg. - Thomas Gjesten afstod Kroen til sin Søn, A. P. Eybye. Efter hans Død, 1927, er Kroen bleven solgt til Grosserer Haarsbjerg fra København, som har nedlagt den og omdannet den til Lystejendom, den bærer nu Navnet Rosenlund.